Sosyoekonomik Açıdan Farklı Bölgelerde Görev Yapan Yöneticilerin Benlik Saygısı Algıları: Nitel Bir Araştırma

31 Aralık, 2022

 

Yazarlar: Berfin YILMAZ, Mesut YILMAZ, Timur KAYMAZ, Murat ÖZOĞLU, Murat GÜLER, Yılmaz KORKUTAN

Öz

Amaç – Bu çalışmanın amacı sosyoekonomik açıdan farklı bölgelerde görev yapan yöneticilerin benlik saygısı algılarını etkileyen unsurları ele almaktır.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim(fenomonoloji) deseniyle hazırlanmıştır. Çalışma Diyarbakır ili ve çevresindeki ilkokullarda sınıf öğretmenliği mezunu 10 okul müdürü ile yarı yapılandırılmış olarak hazırlanmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular – Yöneticilerin benlik kavramını nasıl değerlendirdiği, çalıştıkları kurumun benliklerini nasıl etkilediği ve bu etkilerle baş etme yöntemlerinin neler olduğunu ele alınmıştır. Görüşmeler sonucunda okul müdürlerinin benlik saygısı algıları değerlendirilmiş ve bu doğrultuda görüş ve önerilere yer verilmiştir.

Özgünlük/değer – Araştırma alan yazındaki birçok çalışmadan farklı olarak benlik saygısı olgusunu derinlemesine ele alarak yöneticilerin benlik saygısı algılarına ilişkin farkındalıklarına, benlik saygılarını etkileyen durumlara ve bu durumlarla başa çıkma yöntemlerine değinmektedir.

Anahtar Kelimler: Benlik, Benlik Saygısı, Sosyoekonomik Düzey

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]