COVID-19 Salgınının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri

1 Temmuz, 2021

 

Yazarlar: Mehmet YILDIRIM

Öz

Amaç – Bu çalışma, farklı üniversitelerde öğrenimlerine devam eden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşlerini ve Covid-19’un Türkiye ekonomisine etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilerek, Türkiye ekonomisinin yapısı ve Covid-19’un Türkiye ekonomisini nasıl şekillendirdiği, hazırlanan anket ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sorulmuştur. Çalışmada veriler anket formu yöntemi elde edilerek toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle irdelenmiştir.

Bulgular – Yapılan çalışmada yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Türkiye ekonomisinin gelişmekte olan bir yapıda olduğunu ve önümüzdeki yıllarda daha iyi bir konumda olacağı görüşü ifade edilmiştir. Ayrıca anket verilerinin çözümlenmesinde elde edilen bir bulgu da Covid-19 salgınından sonra Türkiye ekonomisinin diğer ülkelerden daha iyi durumda olabileceği görüşü belirtilmiştir. Ancak Covid-19’un tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye ekonomisini de derinden etkilediği; ancak Türkiye’nin erken aldığı önleyici tedbirler sayesinde salgının ekonomik ve sosyal yapıya büyük zararlar vermediği görüşü katılımcılar tarafından dile getirilmiştir

Özgünlük/değer – Araştırma katılımcıları, son dönemlerde yapılan fiyat artışlarının salgınla bağdaştırılmasının pek gerçekçi olmadığını, Türkiye ekonomisinin salgından sonra birçok ülkeye nazaran daha az etkileneceğini ve ekonomik açıdan erken toparlanıp pozitif bir ivme kazanacağını, salgının işsizliği arttırdığını, e-ticaretin salgın döneminde gelişmesini salgının başlıca olumlu etkisi olarak görmektedirler.

Anahtar Kelimler: Türkiye Ekonomisi, Covid-19 Salgını, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri, Anket Çalışması.

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]