Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarının Öğretimde Kullanımına İlişkin Görüşleri

31 Aralık, 2021

 

Yazarlar: Remziye BÜNÜL, İ. Ümit YAPICI

Öz

Amaç – Bu çalışmanın amacı fen alanları öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçlarının öğretimde kullanımına yönelik görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Araştırmanın modeli nicel araştırma modellerinden olan betimsel tarama modelidir. Bu amaçla öğretmen adaylarının öğretim ortamlarında WEB 2.0 uygulamalarının kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi için üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde öğrenim gören 140 öğretmen adayına uygulanmıştır.

Bulgular – Öğretmen adaylarının öğretim ortamlarında WEB 2.0 kullanımına yönelik görüşlerinin olumlu yönde ve yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Özgünlük/değer – Sonuç olarak fen alanları öğretmen adaylarının WEB 2.0 teknolojilerinin öğretimde kullanımına yönelik olumlu düşüncelere sahip oldukları ve meslek hayatlarında WEB 2.0 teknolojilerini sınıf ortamında kullanmayı düşündükleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimler:Web 2.0, öğretmen adayları, öğretim.

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]

Kaynakça

Akçay, A. (2009). Webquest (web macerası) öğretim yönteminin Türkçe dersindeki akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Alazcıoğlu, H. (2016). Öğretmen adaylarının TPAB yeterlik düzeyleri ile web 2.0 araçlarını kullanım durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mevlana Üniversitesi, Konya, Türkiye.

Albion, P. (2008). Web 2.0 in teacher education: two imperatives for action. Computers in the Schools, 25(3/4) ,181-198.

Aldır, Z. (2014). WEB2.0Araçlarının Öğretimde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 4-5

Aslan Efe, H. A., Hark Söylemez, N., Oral, B., ve Efe, R. (2014). Ortaöğretim fen ve matematik alanları öğretmen adaylarının web 2.0 kullanım sıklıkları. Electronic Journal of Education Sciences, 3(5), 31-42.

Aytan, T. ve Başal, A. (2014). Türkçe öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi. International Periodical For The Languages, Literatureand History of Turkish or Turkic, 10(7), 149-166.

Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz Ş. ve Demirel F., (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Conole, G. & Alevizou,P. (2010). A literature review of the use of WEB2.0 tools in higher education. HEA Academy, New York, UK.

Costa, F. F. (2013). Social networks, web-based tools and diseases: implications for biomedical research. Drug Discovery Today, 18(5), 272-281.

Çiğdem, H. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde blog aracılığı ile tuttukları günlüklerin yansıtıcı düşünme düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Collis, B. & Moonen, J. (2008). Web 2.0 tools and processes in higher education: Quality perspectives. Educational Media International, 45(2), 93-106.

Elmas, R. ve Geban, Ö. (2012). Web 2.0 tools for 21st century teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.

Florea, M. (2008). Using WebCT, Wiki Spaces, and ePortfolios for Teaching and Building Information Literacy Skills. Journal of Library Administration, 48:3-4, 411-430.

Kuzu, A., Günüç, S., ve Odabaşı, H. F. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Açık Akademik Arşiv Sistemi, 9(4), 21-39.

Korucu, A. T. & Sezer, C. (2016). Web 2.0 teknolojilerini kullanma sıklığının ders başarısı üzerindeki etkisine yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 379-394.

Lomicka, L. & Lord, G. (2009). Introduction to social networking, collaboration, and Web 2.0 tools. The next generation: Social networking and online collaboration in foreign language learning, 1-11.

Magnuson, M. L. (2012). Construction and reflection: Using Web 2.0 foster engagement with technology for information literacy instruction. Unpublished Doctoral dissertation. Retrieved from http://www.editlib.org/p/119191/.

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017– 1054.

Numanoğlu, G. (1999). Bilgi toplumu-eğitim-yeni kimlikler-II: Bilgi toplumu ve eğitimde yeni kimlikler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 341-350.

Kekeç Morkoç, D. & Erdönmez, C. (2014). Web 2.0 Uygulamalarının Eğitim Süreçlerine Etkisi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Örneği. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 5 (15), 25-48.

O'Reilly, T. & Battelle, J. (2009). Web squared: Web 2.0 five years on. “O'Reilly Media, Inc”.

Pan, S.C. (2010). The relationship between teachers' self-efficacy and the integration of Web 2.0 tools in K-12. Unpublished Doctoral dissertation, Ohio University, College of Education and Human Services.

Park, S. W. (2013). The potential of web 2.0 tools to promote reading engagement in a general education course. TechTrends, 57(2), 46-53.

Pieri, M. & Diamantini, D. (2014). An e-learning Web 2.0 experience. Social and Behavioral Sciences, 116, 1217 – 1221.

Pritchett, C., Wohleb, E. & Pritchett, C. (2013). Educator’s perceived importance of Web 2.0 technology applications. Tech Trends, 57(2), 33-38. doi: 10.1007/s11528-013-0643-3.

Quadri, L. K. (2014). Teachers’ Perceptions and Attitudes toward the Implementation of Web 2.0 Tools in Secondary Education. Unpublished Doctoral Dissertation, Walden University, College of Education.

Rosen, D. & Nelson, C. (2008). Web 2.0: A new generation of learners and education. Computers in the Schools, 25(3/4), 211-225. doi:10.1080/07380560802370997.

Sarı, E. (2019). Web 2.0 uygulamalarına göre tasarlanmış fen bilimleri dersinin etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.

Sadaf, A. (2013). An investigation of the factors that influence preservice teachers’ ıntentions and actual integration of Web 2.0 Technologies. Unpublished Doctoral dissertation, Purdue University.

Stevenson, M. P. & Liu, M. (2010). Learning a language with Web 2.0: Exploring the use of social networking features of foreign language learning websites. CALICO Journal, 27(2), 233-259.

Thomas, D. A. & Li, Q. (2008). From Web 2.0 to teacher 2.0. Computers in the Schools, 25(3-4), 199-210.

Tınmaz, H. (2011). Utilization of social networking websites in education: A case of Facebook. Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Technical University, Computer Education and Instructional Technology Department, Ankara.

Tu, C., Blocher, M. & Roberts, G. (2008). Constructs for Web 2.0 learning environments: A theatrical metaphor. Educational Media International, 45(4), 253-269.

Tyagi, S. (2012). Adoption of Web 2.0 technology in higher education: A case study of universities in National Capital Region, India. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 8(2), 28-43.

Uçak, N.Ö. ve Çakmak, T. (2009). WEB Sayfasının Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi ile İlgili Çalışma Örneği, Türk Kütüphaneciliği, 22(2), 278-298.

Yalman, M., & Başaran, B. (2018). Web 2.0 araçlarıyla geliştirilen uzaktan eğitim materyallerine yönelik eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşleri. AJIT-e: Academic Journal of Information Technology, 9(34), 81-95.

Yıldırım, N., ve Özmen, B. (2012). The use of video sharing websites for educational purposes. Education Sciences, 7(1), 288-295.

Kaynak Göster

Bünül, R. & Yapıcı, İ. Ü. (2021). The Views of Pre-Service Science Teachers About the Use of Web 2.0 Tools in Teaching. Turkish Journal of Qualitative Research, 2(1), 72-89.