Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarının Öğretimde Kullanımına İlişkin Görüşleri

31 Aralık, 2021

 

Yazarlar: Remziye BÜNÜL & İ. Ümit YAPICI

Öz

Amaç – Bu çalışmanın amacı fen alanları öğretmen adaylarının WEB 2.0 araçlarının öğretimde kullanımına yönelik görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Araştırmanın modeli nicel araştırma modellerinden olan betimsel tarama modelidir. Bu amaçla öğretmen adaylarının öğretim ortamlarında WEB 2.0 uygulamalarının kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi için üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde öğrenim gören 140 öğretmen adayına uygulanmıştır.

Bulgular – Öğretmen adaylarının öğretim ortamlarında WEB 2.0 kullanımına yönelik görüşlerinin olumlu yönde ve yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Özgünlük/değer – Sonuç olarak fen alanları öğretmen adaylarının WEB 2.0 teknolojilerinin öğretimde kullanımına yönelik olumlu düşüncelere sahip oldukları ve meslek hayatlarında WEB 2.0 teknolojilerini sınıf ortamında kullanmayı düşündükleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimler:Web 2.0, öğretmen adayları, öğretim.

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]