Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Ortamında Duygusal Bulaşma

31 Temmuz, 2022

 

Yazarlar: Bahri AYDIN & Işıl TABAK

Öz

Amaç – Öğretmen ve yöneticilerin birbirlerine yönelik duygusal bulaşma durumlarını; öğretmenlerin okul içinde ve dışında yaşamış oldukları duyguları, bu duyguların okuldaki diğer öğretmenler ve müdür yardımcılarını nasıl etkilediğini, okuldaki diğer öğretmen ve müdür yardımcılarının yaşamış olduğu duyguların öğretmenleri nasıl etkilediği ve okul müdürünün duygu ve davranışlarının öğretmenleri nasıl etkilediğini öğretmen görüşlerine göre tespit etmektir.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Bu doğrultuda araştırma analizinde toplanan veriler kodlanmış, kodlanmış verilerde temalar belirlenmiş, kodlar ve temalar düzenlenmiş, tablolar oluşturulmuş ve bulgular tanımlanarak yorumlanmıştır. Katılımcıların görüşlerinin analizinde, benzer ifadeler gruplandırılarak ifadelerin tekrar edilme sıklığı, tablolaştırılarak verilmiştir.

Bulgular – Öğretmenler özel yaşamlarında hem olumlu hem de olumsuz duygular yaşamakta ve bu duyguları okula yansıtmaktadırlar. Öğretmenler okulda da olumlu ve olumsuz duygular yaşamaktadır. Öğretmenlere göre kendi duygu ve düşünceleri diğer öğretmen ve müdür yardımcılarını olumlu veya olumsuz etkilerken kendileri de diğer öğretmen ve müdür yardımcılarının yaşamış oldukları duygulardan olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedirler. Ayrıca okul müdürlerinin de duygu ve davranışları öğretmenleri olumlu ve olumsuz olarak etkilemektedir.

Özgünlük/değer – Okul ortamında duyguların önemli yere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Okulda öğretmenlerin olumlu duygular yaşamasını destekleyici ortamların sağlanması, öğretmenler ve yöneticilere iş ortamında duyguların etkililiği konusunda bilgilendirilmeleri gibi konuların önemli olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimler: Duygu, duygusal bulaşma, öğretmen

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]